bóng trực tuyến

Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo về việc tạm hoãn thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

  • Send this page to somebody
  • Print this page

CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Số:  360/TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
-----------

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 trong thời điểm thành phố Hà Nội đang tập trung phòng chống dịch COVID-19, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn xin thông báo:

  1. Tạm hoãn thi Vòng 2 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 04/04/2020(theo thông báo số 274/TB-HĐTD ngày 12/03/2020).
  2. Thời gian tổ chức thi Vòng 2 sẽ có thông báo sau và được đăng tải trên website Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, tại địa chỉ: www.mofa.tf-light.com/cpvwww.sddc.tf-light.com.
  3. Trong trường hợp thí sinh cần trao đổi hoặc cần thêm thông tin về kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng đề nghị thí sinh liên hệ qua số điện thoại: 024.3825.3990 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

    Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo để thí sinh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

  - Cục trưởng để b/c;
  - Hội đồng tuyển dụng;
  - Thí sinh dự thi;
  - Lưu: VT, HĐTD.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Hoàng Thùy Dương

Tạo bởiBanBientap
Cập nhật 27-03-2020

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.tf-light.com

bóng trực tuyến Sơ đồ trang web

1234