con dê đánh số mấy

Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

  • Send this page to somebody
  • Print this page
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2).

BỘ NGOẠI GIAO
CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN
-----------

Số:  721/TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO
Kết quả chấm phúc khảo (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
-------------------------------

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-CPVNGĐ ngày 28/11/2019 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng;

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-HĐTD ngày 10/06/2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc thành lập Ban chấm phúc khảo (Vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019;

  1. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) như sau: 

TT

SBD

Họ và tên

Năm sinh

Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành

Điểm Vòng 2

Điểm chấm phúc khảo

Điểm chính thức

1.

KSN-001

Đào Thị Lê Ba

1981

Cấp thoát nước

48,50

52,00

52,00

2.

NVCTN-012

Trần Quốc Vượng

1984

Nghiệp vụ cho thuê nhà

17,50

18,50

17,50

3.

QLNS-003

Dương Minh Phương

1994

Quản lý nhân sự

38,75

38,50

38,75

4.

QLNS-006

Nguyễn Diệp Trinh

1995

Quản lý nhân sự

33,75

33,50

33,75

5.

TCKT-001

Trần Thế Anh

1992

Tài chính Kế toán

55,00

55,00

55,00

  1. Thông báo kết quả chấm phúc khảo được niêm yết tại trụ sở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và đăng tải trên website của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, tại địa chỉ: www.mofa.tf-light.com/cpvwww.sddc.tf-light.com.

Nơi nhận:

  - Cục trưởng (để b/c);
  - Hội đồng tuyển dụng;
  - Lưu: VT, HĐTD.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Hoàng Thùy Dương

Tạo bởiBanBientap
Cập nhật 22-06-2020

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.tf-light.com

con dê đánh số mấy Sơ đồ trang web

1234